İlke ve Amaçlarımız

Derneğin İlkeleri:

Eğitimde Görme Engelliler Derneği;
1) Çalışmalarını gerçekleştirirken, hak temelli yaklaşımı, şeffaflığı ve katılımcılığı esas alır.
2) Irk, etnik köken, dil, dini inanış, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, toplumsal statü, siyasi görüş vb. nedenlerle yapılan ayrımcılığı reddeder.

Derneğin Amaçları:

Derneğimiz;
1) Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alınması için gerekli çalışmaları yapmayı, bu bağlamda görme engelli bireylerin eğitim hayatında karşılaşmış olduğu sorunlar için çözüm önerileri geliştirmeyi ve geliştirdiği bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla aktif rol oynamayı,
2) Genel eğitim politikalarının belirlenmesinde görme engelli olanlar başta olmak üzere tüm öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı,
3) Görme engelli bireylerin eğitimini destekleyici faaliyetlerde bulunmayı,
4) Eğitimde kullanılmak üzere geliştirilen yeni teknolojilerden görme engelli öğrenci ve öğretmenlerin, engelli olmayan öğrenci ve öğretmenlerle eşit şekilde faydalanmalarını sağlamayı,
5) Görme engelli öğretmenlerin yaşadığı her türlü mesleki sorunun çözümlenmesi için girişimlerde bulunmayı, bu sorunlara kamuoyunun dikkatini çekerek farkındalık oluşturmayı ve görme engelli öğretmenlerin, görme engelli oldukları için mesleki alanlarını ilgilendiren çeşitli konularla ilgili olarak mağdur edilmelerinin önlenmesini,
6) Engellilik ve engellilerin eğitimi alanında, ihtiyaç olduğunu düşündüğü her konuda uygulanabilir projeler geliştirmeyi, bu doğrultuda geliştirilen projelere katılmayı, ortak olmayı veya bunları desteklemeyi,
7) Engelliliğin maddi ya da manevi olarak istismarıyla mücadele etmeyi,
8) Başta engelli bireyler olmak üzere herkesin maruz kalabileceği, her türlü ayrımcı uygulamayla mücadele etmeyi amaçlamaktadır.

kategori: