Engelli Öğretmenlerin Yer Değiştirmesi Hakkında Açıklama

Bu yazı 29/08/2014 tarihine aittir.
Güncel durum için www.eged.org/sorularlaogretmenhaklari internet adresini ziyaret ediniz.

Bilindiği üzere; yakın zamanda "DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" uyarınca engelli personele ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ilgili yönetmeliğin ek-3 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede;
"İlgili mevzuat gereğince alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." ibareleri bulunmaktadır.
Bu yönetmelik değişikliğine göre; engelli olan memur, engelli memur eşleri ve engelli çocuğuna bakmakla yükümlü olan engelli yakınları yönetmelikte yer alan hiçbir kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın istedikleri yer için bir defaya mahsus yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Hatırlanacağı üzere; söz konusu yönetmelik değişikliğinden önce Milli Eğitim Bakanlığı da eğitim-öğretim sınıfındakiler hariç diğer hizmet sınıflarında çalışan engelli memurlar için bir defaya mahsus yer değiştirme hakkı getirmişti. Peki; gelinen noktada, yayımlanan bu yönetmelikle tüm engelli memurlar yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir defaya mahsus yer değiştirme talebinde bulunabilirken, engelli öğretmenler bu kapsam dışında mı bırakıldı? Tam anlamıyla bu değişiklikler engelli öğretmenler için ne ifade ediyor?
Tarafımıza iletilen soruları ve e-posta grubumuzda yapılan tartışmalardaki çelişkileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk Müşaviri'ne sorduk.

1) DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK"te yapılan değişiklikle tüm engelli memurlara bir defaya mahsus yer değiştirme hakkı getirilmiş midir?
Cevap: evet; hiçbir hizmet sınıfında ayrım yapılmaksızın tüm engelli memura yer değiştirme hakkı getirilmiştir.

2) Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı engelli memurların bir defaya mahsus yer değiştirme genelgesinde kapsam dışında bırakılan eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında çalışan memurların yer değiştirmelerinde herhangibir kısıtlayıcı hüküm bulunmakta mıdır?
Cevap: Hayır. İlgili yönetmelikteki değişiklikle, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında çalışan memurlar yer değiştirmede kapsam dışında bırakılmamıştır.

3) İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikte, eğitim-öğretim sınıfında çalışan engelli memurların yer değiştirip yer değiştiremeyeceğine ilişkin bir ibarenin bulunmaması eğitim-öğretim sınıfında çalışan memurun yer değiştirmesine engel midir?
Cevap: Hayır; herhangi bir engel yoktur. Yönetmelikte eğitim öğretim sınıfında çalışan memurların yer değiştiremeyeceğine dair bir hüküm bulunmuş olsaydı, o zaman eğitim-öğretim sınıfında çalışan memurlar yer değiştiremezdi.

4. Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklikten önce Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlamış; buna göre eğitim-öğretim sınıfında çalışan engelli memurlar kapsam dışında bırakılmıştır. Bu şekilde eğitim-öğretim sınıfında çalışan engelli memurlar için iki farklı yer değiştirme yönetmeliği hasıl olmuştur. Buna göre eğitim-öğretim sınıfında çalışan memurlar hangi yönetmelik hükümlerine tabidir?
Cevap: "DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" çerçeve yönetmeliktir. Eğitim-öğretim sınıfında çalışan engelli memurlar da bir defaya mahsus, bu yönetmelik hükümlerine tabi olarak yer değiştirebilirler. İlgili yönetmelikte yapılan değişiklikte, “Engelli öğretmenlerin bir defaya mahsus yer değiştirme işlemi bu yönetmelik kapsamı dışındadır” şeklidde bir ibare olmadığı için eğitim-öğretim sınıfında çalışan memurlar da bu yönetmelik çerçevesinde bir defaya mahsus hizmet puanına bakılmaksızın yer değiştirebilecektir. Sonrasında millieğitim bakanlığının öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümlerine tabi olacaklardır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler için bir yer değiştirme takvimi belirlediğinden, söz konusu iş ve işlemleri eğitim-öğretim dönemi içerisinde değil de yer değiştirme takvimine bağlı olarak yapabilir.

5. Her şekilde, eğitim öğretim sınıfında çalışan engelli memurların da ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle koşulsuz bir defaya mahsus yer değiştirebileceklerini anlıyoruz. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın engelli memurlar için yayımladığı genelgeye göre eğitim-öğretim sınıfında çalışan memurlar kapsam dışında bırakılmıştır. Bakanlık bu durumu nasıl düzeltecektir?
Cevap: Vakanlık kendi yönetmeliğini dikkate almadan devlet memurları kanununda yapılan yer değiştirme yönetmeliği hükümlerini esas alarak engelli öğretmenlerin bir defaya mahsus yer değiştirme işlemini yapabilir. Söz konusu yönetmelikte bulunan geçici madede; “Kamu kurum ve kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir." şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Yani kurumlar kendi hazırladıkları yönetmeliklerde aykırılık teşkil eden hükümleri altı aylık süre içerisinde değiştirecek; "DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" hükümlerine aykırı bulunmayanlar uygulanacaktır. Altı aylık zaman diliminde kurumlar yönetmeliklerini ilgili yönetmeliğe uygun olarak uyumlulaştıracaktır.

Engelli öğretmenlerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Alanlar: