ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TALEBİ

Bilindiği üzere; 6525 sayılı “Devlet Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde 16/8/2014 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte, engelli personele ilişkin bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu değişiklikler ilgili yönetmeliğin ek-3 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede;
"İlgili mevzuat gereğince alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır."

Bu değişiklikten önce, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 10/07/2014 tarih ve 41289672/903.02/2920977sayılı, “2014 Engelli Personel Yer Değişikliği” konulu genelgede ise; “Bakanlığımızın taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelden;
1-Adaylıkları kaldırılmış olanların, hizmet süresi şartı aranmaksızın,
2-Hâlen aday konumunda olanların, adaylıklarının kaldırılmasını müteakip hizmet süresi şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirmelerinin yapılması ilgi Makam Onayı ile uygun görülmüştür.” İbarelerine yer verilmiş ve “il emrinde engelli personel olarak görev yapanlardan adaylığı kaldırılmış olanların tek il/ilçe tercihinde bulunmasının sağlanarak özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte, halen aday olan engelli personelin taleplerinin ise adaylıkları kaldırıldıktan sonra insan Kaynakları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği” ve “Yapılan değerlendirme sonucu yer değişikliği uygun görülenlerin kadroları ile birlikte aktarımları yapılarak, kararnamelerinin eski ve yeni görev yerlerine gönderileceği, atamalarının iptalinin yapılmayacağı ve engelli personelin bu haktan bir defaya mahsus faydalanacacağı; daha sonraki yer değişikliği iş ve işlemlerinin genel hükümlere göre yürütüleceği” belirtilmiştir. Anılan genelgede de belirtildiği üzere; verilen bu haktan eğitim- öğretim hizmetleri sınıfında istihdam edilen engelli personel, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme işlemleri “Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” esaslarına göre yapıldığından yararlanamamaktadır. Engelli öğretmenlerin bu haktan yararlanabilmeleri için, “Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması gerekmektedir. Ekim ayı içinde yayımlanan “Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı”nın “Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği” başlıklı 39ncu maddesinde ise aşağıdaki hükümler bulunmaktadır:

(1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan öğretmenler, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kadro imkanları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

“(2) Öğretmenlerin, kendileri veya eşleri ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliği taleplerinin, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin engellilik durumuna uygun olması esastır.

(3) Öğretmenlerin bu maddeye göre değiştirilen görev yerleri, engellilik
durumu devam ettiği sürece isteği dışında değiştirilemez. Engellilik
durumu ortadan kalkan öğretmenler hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer
hükümler uygulanır.”

Söz konusu maddenin 2015 yılı şubat ayı içinde yapılması planlanan öğretmenlerin özür grubu atamalarına kadar yönetmeliğe eklenmesi ya da engelli memurların yer değiştirme işlemlerinde olduğu gibi bir genelge ile yayımlanarak, engelli öğretmenlerin de bu haktan yararlanmalarının sağlanarak yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.