Engelli Öğretmen Ataması Davasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazı reddedildi

Hatırlanacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı, 2013 yılında, ÖMSS sonuçlarına göre engelli öğretmen alımı yapacağını duyurmuş; ancak bu atamaya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanların başvuramayacağını bildirmişti. Bunun üzerine, Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; bakanlığın bu tutumunun hukuka ve eşitliğe aykırı olduğu savıyla konuyu yargıya götürmüş, Danıştay Dairesi Başkanlığı'nda görülmek üzere dava açmıştık.
(Dava sırasında yayınladığımız basın açıklaması için tıklayın
Davada ilk karara göre ise, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün atama duyurusunda yer alan, adaylardan herhangi bir kamu kurumunda çalışmadıklarına ilişkin beyanlarının alınacağı şeklindeki ibarenin oy birliğiyle, bu ibareyle tesis edilen düzenleyici işlem dayanak alınarak yapılan atama işleminin ise oy çokluğuyla yürütmesi durdurulmuştu. (Yürütmenin durdurulmasına ilişkin detaylar için tıklayın)
Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu karara "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2. maddesinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için aranan şartlar, somut olayda gerçekleşmeden verilen karar, eksik incelemeye dayalı ve yerindelik denetimi kapsamında olup, dosya kapsamıyla örtüşmemektedir." gerekçesiyle itiraz ederek, kararda farklı bir yorum ve değerlendirmeyle oluşturulan gerekçede hukuki isabet bulunmadığını öne sürmek suretiyle yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını talep etti.

Danıştay ikinci dairesi tarafından bu itiraz görüşülerek; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun değişik 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idarece öne sürülen hususlar, bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, davalı idarenin itirazının REDDİNE, oyçokluğu ile karar verildi.
Böylece, Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak; söz konusu engelli öğretmen atamasında usulsüzlük yapıldığına ilişkin açtığımız davadaki haklılığımız yargı önünde bir kez daha tescillenmiş oldu.

Engelli kamuoyuna ve özellikle öğretmenlerimize saygıyla duyurulur.

İlgili Alanlar: