Öğretmenlik ve İstihdam Komisyonu

Komisyon üyeleri:

Ali Öztürk, Alper Ayanlar, Gökhan Çapanoğlu, Mehmet Kahramanoğulları, Naile Toprak
Güncü, Orhan Yalçın, Pınar Göcen, Uğur Yılmaz.
Komisyon Genel Sorumlusu: Gökhan Çapanoğlu.

Komisyonun görevleri:

1) Derneğin engelli bireylerin istihdamına yönelik geliştireceği politikaları belirlemek, bu minvalde oluşturulan raporları ilgili mercilere iletmek,
2) Engelli öğretmenlerin atanması, özlük hakları ve mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla çalışmalarda bulunmak, bu amaçla yerelde ve online ortamlarda toplantılar düzenlemek, raporlar oluşturmak, karşılaşılan sorunları ilgili mercilere iletmek,
3) Öğretmenlere yönelik Bakanlıkça geliştirilen kurs, eğitim, oryantasyon vebenzeri uygulamaların engelli öğretmenlerin erişimi dikkate alınarak planlanması ve faaliyete geçmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,
4) Engelli bireylerin mesleğini icra ederken karşılaştığı sorunlara yönelik araştırmalar yapmak ve sonuçlarını kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak; konuyla ilgili konferans, seminer, panel, çalıştay gibi sorun ve çözüm önerilerinin ele alınacağı toplantılar düzenlemek,
5) İhtiyaç duyulması halinde kamu kurumları ve özel sektöre yönelik, engelli bireylerin mesleki verimini artırıcı organizasyonlar düzenlemek, engelli bireylere ve işverenlere gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesini sağlamak,
6) İstihdama yönelik gerçekleştirilecek sınavlara hazırlık sürecine ilişkin destekleyici eğitim ve kursların yerelde ve online ortamlarda yürütülmesine yönelik görüşler sunmak ve gerekli çalışmaları planlayarak uygulanmasını sağlamak.